HOME     MUSIC    BUY     SCHEDULE   OUTLANDER   LINKS    CONTACT  Gillebrìde MacMillan
is from the Milton in South Uist. He comes from a family with a strong Gaelic background. Gaelic is his first language and Gaelic songs and traditions were always an important part of family life.

Gillebrìde stars as Gwyllyn the Bard in Starz Outlander where he regales those in Castle Leoch with traditional Gaelic songs and tales. In Starz Outlander,  Gillebrìde sings traditional songs and a song specially composed by Bear McCreary.

‘Air Fòrladh / On Leave’ is Gillebrìde’s second CD. His first ‘Thogainn Ort Fonn!’ was released in 2005 and he has also sung on CD with ‘Na Seòid’ and on ‘Home to Argyll’ – a collection of the songs of Ethel McCallum.


Eachdraidh-beatha

’S e Uibhisteach a th’ ann an Gillebrìde. ’S e am mac as òige aig Niall Sheonaidh Nèill à Gearraidh Bhailteas agus Ann Dhòmhnaill Ailean ’Illebhrìde à Baghasdal. ’S e Gàidhlig a chiad chànan agus cànan an teaghlaich. B’ e deagh phìobaire a bha na athair agus bha ceòl, sgeulachdan agus seinn anns an taigh fad an t-siubhail.
Tha Gillebrìde ag obair na neach-teagaisg ann an Oilthigh Ghlaschu agus na eadar-theangair Gàidhlig a bharrachd a bhith a’ seinn gu tric aig fèisean agus cèilidhean. Tha e air seinn agus air seinn a theagasg ann an iomadach àite ann an Alba, An Roinn Eòrpa agus anns Na Stàitean Aonaichte.
’S e ‘Air Fòrladh’ an dàrna clàr aige Gillebrìde. B’ e ‘Thogainn Ort Fonn!’ a’ chiad chlàr aige agus tha e cuideachd air seinn air clàran eile leithid ‘Na Seòid’ còmhla ris a’ chòmhlan sin agus ‘Home to Argyll’ – cruinneachadh dhe na h-òrain aig Ethel NicCaluim

Tha pàirt mar bhàrd Chlann Choinnich aig Gillebrìde anns an t-sreath telebhisean Outlander.

Copyright 2018
Gillebride MacMillan